دانشکده قانون جذب

این مجموعه در نوع خودش بینظیر است،بنیانگذار نسل جدید موفقیت در ایران و اولین مجموعه علمی تحقیقاتی

قانون جذب است که تا لحظه رسیدن به اهداف کاربرانش را همراهی خواهد کرد و از آنها تقدیر به عمل می آورد.

تمامی دانشجویان این دانشکده مجازی با موفقیت به اهداف خود خواهند رسید.

طریقه پیوستن به اعضاء دانشکده قانون جذب:

تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی به عضویت دانشکده قانون جذب درمی آیند که در سال 1395 از

برنامه ها و امتیازات خاصی برخوردار خواهند شد...

همه اعضای خانواده خورشید آسمان پارس مانند دانشجو به دنبال فارغ التحصیل شدن و عبور از این مرحله ی

زندگی خود هستند که در صورت موفقیت به هر یک از اعضا تقدیرنامه با مهر و امضا هیئت مدیره مجموعه اهدا

خواهد شد.

این تقدیرنامه بسیار ارزشمند است و نشانه موفقیت شماست.

توجه:منظور از دانشکده صرفا معنای لغوی آن است.