ترس چیست؟(بخش اول)

درباره ترس سخنان زیادی تاکنون گفته شده است امروز می‌خواهیم درباره‌ی ترس شخص تو سخن بگوییم.

ترس کسانی که می‌توانند خوب بفهمند و خوب درک کنند ولی وقتی به ترس می‌رسند در نقطه‌ای ایست کرده و به ترس خیره می‌شوند آیا می دانی چرا به ترس خیره می‌شوی؟ ترس ریشه در چه چیزی دارد که این گونه تو را در جای خود میخکوب می‌کند؟

ترس ریشه در ندانستن دارد، پشت دیوار ترس سرزمینی وجود دارد که یک دست بوده و هیچ پستی و بلندی نیست ،تا انتهای آن را می‌توان دید ،ولی گذشتن از دیوار ترس کاری است که هر انسانی توانایی خود را در حد گذشتن از آن نمی‌داند.

درباره اینکه « من می دانم » می‌خواهیم سخن بگوییم.

کلمه‌ای که هر انسانی سعی می‌کند آن را زیاد به کار ببرد و تو آن را بیش از دیگران به کار می‌بری.

کسی می‌تواند بگوید من می دانم که از دیوار ترس بگذرد.

فردی را می‌شناسیم که بسیار سخن می‌گفت و درباره هر موضوعی گفت و گویی می‌کرد و دائماً خود را اهل مطالعه، تحقیق و دانش بشری و غیر بشری می‌دانست ولی نیمه شب هنگامی که در سکوت قرار می‌گرفت ترس به سراغ او می‌آمد و او را رها نمی‌کرد تا جایی که با خود کلماتی را تکرار می‌کرد تا بر ترس خود غلبه کند.

آیا می دانید انسان‌ها در جستجوی معنای حقیقی خود ،وقتی به پل ترس می‌رسند، می‌ترسند از آن بگذرند، بنابراین بازگشته و به دیگران می گویند تا انتهای دنیا رفته‌ اند وبرای شما خبراز انتهای دنیا می آورند ،در حالی که آنان فقط تا پل ترس رفته‌ اند واز آن جا به بعد را ندیده‌ اند و همه آن چه می گویند تا انتهای دنیای دانش خود است تا پل ترس.

اما ما می دانیم هنگامی که ازپل ترس می‌گذری به سرزمینی می‌رسی پر از سلامتی و آرامش زیرا درآن سوی ترس فقط خواستن است و اراده، تصمیم و حضور آن چه خواستی و اراده کردی و تصمیم گرفتی و این همان اعتماد است. به خود اعتماد کنید و در هنگام رسیدن به پل ترس از آن بگذرید.

ترسوها همیشه ناراحتی‌های مختلف جنسی وگوارشی دارند. ترسوها ازبیماریهای هورمونی وعضلانی رنج می‌برند. عده‌ای از ترسوها ناراحتی‌های قلبی یا خونی می‌گیرند وعده‌ای ناراحتی‌های مغزی. ترس در تمام بدن تقسیم شده است زیرا درقسمت فرمانده ای مغز جای دارد در جایی که غدد بدن دستور داده تا هورمونها ترشح کنند و تمامی اعضای بدن در دستان با اقتدار مغز قرار دارد ولی متاسفانه میهمانی ناخوانده در آن جا جای گرفته و در دستورات مغز به عنوان یک فکر دخالت کرده و بر جسم و روح بشر تأثیر می‌گذارد. 

اکنون فهمیدی دوست من؟ به همین دلیل است که تو بیماریهای مختلفی را دراطراف خود تجربه می‌کنی. این فکر نیست، این پل ترس است ،گذشتن ازپل ترس شاید از با ارزشترین مراحل تکامل بشری باشد(به اندازه ی دانستن یک آگاهی). گذشتن از این پل نباید بیشتر از یک لحظه زمان ببرد این همان پل صراط است (یعنی راه). 

آیا می دانید که درآن سوی پل صراط چیست و در زیر آن چیست؟

بیایید از پل ترس بگذریم و در بهشتی از خود مأوا بگیرید که نمونه‌ی بارز جمله فتبارک الله احسن الخالقین  باشید. 

این مقاله ادامه دارد.........